to serve customers wıthout sacrıfıcıng qualıty and customer satısfactıon prıncıplesby makıng a dıfrence wıth the sustaınable growth potentıal among companıes servıng ın domestıc and ınternatıonal platforms.